چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه یک واحد اقامتی را از طریق گرداگرد رزرو نماییم؟

چند راه برای ارسال درخواست اقامت وجود دارد؛ بعضی از مسافرها برای مدیریت زمان از طریق فرم تعیین شده در صفحه هر واحد اقامتی اقدام به رزرو آن واحد می نمایند تا در محدوده زمانی مشخص وضعیت رزرو آنها مشخص گردد برخی دیگر نیز با ارسال درخواست خود با تعیین نمودن تاریخ شروع اقامت، تاریخ اتمام اقامت و تعداد نفرات و همچنین با اشاره به کد واحد مدنظر جهت اقامت از طریق تیکت پشتیبانی اقدام می نمایند. که در هر دو صورت وضعیت رزرو آنها مشخص خواهد شد.

پس از تایید رزرو وقتی مسافر پیش پرداخت را پرداخت نمود و رزرو نهایی شد از آن تاریخ واحد اقامتی مورد نظر برای اقامت وی در تاریخ درخواستی مهیا می باشد و دیگر وقتش است ساک خود را ببندد و خود را آماده یک اقامت لذت بخش بنماید.


موارد مرتبط

$(document).ready(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); $(window).resize(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); }) function help_search(THIS){ THIS.closest('#SerTerm').find('fa fa-search').removeClass().addClass('fa fa-spinner fa-spin'); $('.reshplplst').show(); var filter, result, li; filter = $('#HlpSrBx input').val(); result = $('.reshplplst'); li = result.find('li a'); if(filter.length>2){ $('.reshplplst').find('a:not(:contains(' + filter + '))').parent().css('display','none'); $('.reshplplst').find('a:contains(' + filter + ')').parent().css('display','block'); if(!$('.reshplplst li:visible').length){ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').append('
  • موردی یافت نشد!
  • '); }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); } if(!filter){ $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); } }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').find('li:not(#NotRes)').css('display','none'); $('.reshplplst').append('
  • حداقل سه حرف بنویسید!
  • '); } } $(document).on('keyup keydown keypress', '#HlpSrBx input', function() { help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) $(document).on('click', '#search-hlp', function(e) { e.preventDefault(); help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) //$(document).on('click:not(#search-hlp)', 'body', function() { // $('.reshplplst').hide(); // $('.reshplplst li').hide(); //}) $(document).on('focus', '#HlpSrBx input', function(e) { e.preventDefault(); $('.reshplplst').addClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#fff','color': '#666'}); $('.reshplplst li a').css('color','#7F7F7F!important'); }) $(document).on('blur', '#HlpSrBx input', function() { $('.reshplplst').removeClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#137c63','color': '#fff'}); }); $('body').on('click', function() { $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); }); $('title').empty().append('راهنما گرداگرد - '+$.trim($('.HelpDes h3').text())); $.fn.ignore = function(sel){ return this.clone().find(sel||'>*').remove().end(); }; var description = $('.HelpDes').ignore('h3').text().substr(0, 115); $('meta[name=description]').attr('content', $.trim(description)); })