چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه واحد اقامتی خود را در گرداگرد درج نماییم؟

مسافران می توانند در گرداگرد جستجو نموده و واحد موردنظر خود را منطبق با نیازهای خود فیلتر نمایند و بدان دست یابند. لذا در درج اطلاعات با انشاء نگارشی درست و با محتوای قوی دقت فرمایید.

مراحل ثبت واحد اقامتی :

 1. در گرداگرد ثبت نام کنید.(درصورتی که قبلا آن را انجام نداده باشید)
 2. وارد سامانه گرداگرد شوید.
 3. اطلاعات ضروری نمایه خود را به همراه یک تصویر از خود برای نماد کاربری درج نماید.(درصورتی که قبلا آن را انجام نداده باشید)
 4. فرم اطلاعات واحد اقامتی را پر نمایید، در صورتی که فرم مذکور بدرستی پر گردد و تمامی فیلدهای دارای ستاره () پر شده باشد و وضعیت واحد ثبت شده در
  بخش مدیریت اقامتگاه ها لیست اقامتگاه ها
  ؛ در حال بررسی باشد، عملیات ثبت شما با موفقیت انجام شده است و پس از بررسی و تایید توسط کارشناسان گرداگرد اقامتگاه شما برای مسافران به نمایش در خواهد آمد، در غیراینصورت واحد خود را ویرایش نمایید.

با انجام مراحل فوق واحد شما بدرستی درج شده و بعد از تایید به نمایش عموم در آمده است.


موارد مرتبط

$(document).ready(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); $(window).resize(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); }) function help_search(THIS){ THIS.closest('#SerTerm').find('fa fa-search').removeClass().addClass('fa fa-spinner fa-spin'); $('.reshplplst').show(); var filter, result, li; filter = $('#HlpSrBx input').val(); result = $('.reshplplst'); li = result.find('li a'); if(filter.length>2){ $('.reshplplst').find('a:not(:contains(' + filter + '))').parent().css('display','none'); $('.reshplplst').find('a:contains(' + filter + ')').parent().css('display','block'); if(!$('.reshplplst li:visible').length){ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').append('
 • موردی یافت نشد!
 • '); }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); } if(!filter){ $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); } }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').find('li:not(#NotRes)').css('display','none'); $('.reshplplst').append('
 • حداقل سه حرف بنویسید!
 • '); } } $(document).on('keyup keydown keypress', '#HlpSrBx input', function() { help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) $(document).on('click', '#search-hlp', function(e) { e.preventDefault(); help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) //$(document).on('click:not(#search-hlp)', 'body', function() { // $('.reshplplst').hide(); // $('.reshplplst li').hide(); //}) $(document).on('focus', '#HlpSrBx input', function(e) { e.preventDefault(); $('.reshplplst').addClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#fff','color': '#666'}); $('.reshplplst li a').css('color','#7F7F7F!important'); }) $(document).on('blur', '#HlpSrBx input', function() { $('.reshplplst').removeClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#137c63','color': '#fff'}); }); $('body').on('click', function() { $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); }); $('title').empty().append('راهنما گرداگرد - '+$.trim($('.HelpDes h3').text())); $.fn.ignore = function(sel){ return this.clone().find(sel||'>*').remove().end(); }; var description = $('.HelpDes').ignore('h3').text().substr(0, 115); $('meta[name=description]').attr('content', $.trim(description)); })