چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه می توان پس از ارسال تقاضا اقامت (رزرو) تغییراتی در اطلاعات رزرو ایجاد کرد؟

پس از رزرو اقامتگاه دیگر امکان تغیر در اطلاعات رزرو واحدهای اقامتی وجود ندارد مگر از طریق ارسال تیکت پشتیبانی برای پشتیبان گرداگرد.