چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه لیست علاقه مندی ها رو مدیریت کنم؟

در بررسی اجمالی واحد های اقامتی ممکن است یکسری از آنها مورد علاقه شما قرار گیرد و قصد داشته باشید آن واحد را موقتا برای خود در جای بخصوصی ذخیره نمایید تا در زمان دیگر بطور مفصل به بررسی و شاید رزرو آن بپردازید، با کلیک روی آیکون می توانید واحد موردنظر را به لیست علاقه مندی های خود بیفزایید زمانی که آیکون مذکور تبدیل به شد، به منزله این است که آن واحد در لیست علاقه مندی های شما قرار گرفته است.

برای خارج کردن یک واحد از لیست علاقه مندی ها تنها کافی است بر روی آیکون کلیک نمایید تا آیکون مذکور تبدیل به شود.

شما می توانید تمامی واحدهایی را که به لیست علاقه مندی های خود افزودید را پس از ورود به گرداگرد در بخش مدیریت علایق من مشاهده نمایید.


موارد مرتبط

$(document).ready(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); $(window).resize(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); }) function help_search(THIS){ THIS.closest('#SerTerm').find('fa fa-search').removeClass().addClass('fa fa-spinner fa-spin'); $('.reshplplst').show(); var filter, result, li; filter = $('#HlpSrBx input').val(); result = $('.reshplplst'); li = result.find('li a'); if(filter.length>2){ $('.reshplplst').find('a:not(:contains(' + filter + '))').parent().css('display','none'); $('.reshplplst').find('a:contains(' + filter + ')').parent().css('display','block'); if(!$('.reshplplst li:visible').length){ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').append('
  • موردی یافت نشد!
  • '); }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); } if(!filter){ $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); } }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').find('li:not(#NotRes)').css('display','none'); $('.reshplplst').append('
  • حداقل سه حرف بنویسید!
  • '); } } $(document).on('keyup keydown keypress', '#HlpSrBx input', function() { help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) $(document).on('click', '#search-hlp', function(e) { e.preventDefault(); help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) //$(document).on('click:not(#search-hlp)', 'body', function() { // $('.reshplplst').hide(); // $('.reshplplst li').hide(); //}) $(document).on('focus', '#HlpSrBx input', function(e) { e.preventDefault(); $('.reshplplst').addClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#fff','color': '#666'}); $('.reshplplst li a').css('color','#7F7F7F!important'); }) $(document).on('blur', '#HlpSrBx input', function() { $('.reshplplst').removeClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#137c63','color': '#fff'}); }); $('body').on('click', function() { $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); }); $('title').empty().append('راهنما گرداگرد - '+$.trim($('.HelpDes h3').text())); $.fn.ignore = function(sel){ return this.clone().find(sel||'>*').remove().end(); }; var description = $('.HelpDes').ignore('h3').text().substr(0, 115); $('meta[name=description]').attr('content', $.trim(description)); })