چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه قوانین و مقررات (محتوای قرارداد یا فرم پذیرش) اقامتگاه را با مهمان به اشتراک بزارم؟

میزبان در توافق نامه یا همان قرارداد اجاره، مفادی را در نظر گرفته باشد می تواند در زمان درج اقامتگاه یا پس از درج با ویرایش اقامتگاه اقامتی، قوانین و مقررات اقامتگاه را در قسمت " قوانین و مقررات اقامتگاه " جهت مطالعه و آگاهی میزبان درج نماید.