چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه رزروهای تایید شده را پرداخت نمایم؟

از طریق بخش سایت

پس از اینکه رزرو شما توسط میزبان تائید شد و شما در صورتی که به صفحه واحد موردنظر مراجعه نمودید می توانید با کلیک روی دکمه " رویت صورت حساب نهایی " پنجره نمایش صورتحساب و نماد بانک ها را مشاهده نمایید که با کلیک بر روی یکی از آن سه نماد می توانید یک بانک رو برای پرداخت پیش پرداخت انتخاب نمایید، سپس با مطالعه و پذیرفتن مقررات و با کلیک روی دکمه سبز رنگ " درگاه پرداخت ... " به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک موردنظر متصل گردید، پس از واریز وجه نتیجه تراکنش برای شما به نمایش در می آید؛ و همچنین میتوانید با مراجعه به بخش مدیریت رزروهای من از وضعیت رزرو پس از پرداخت نیز مطلع گردید.

در هر مرحله در این صفحه با کلیک روی دکمه قرمز رنگ " لغو " می توانید رزرو خود را لغو نمایید.

از طریق بخش مدیریت

با مراجعه به بخش مدیریت رزروهای من با کلیک روی دکمه سبز رنگ
صورتحساب پرداخت و نماد بانک ها برای شما نمایش در می آید که با کلیک بر روی یکی از آن سه نماد بانک می توانید یک بانک را برای واریز پیش پرداخت انتخاب نمایید، سپس با مطالعه و پذیرفتن مقررات و با کلیک روی دکمه سبز رنگ " درگاه پرداخت ... " به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک موردنظر متصل گردید، پس از واریز وجه نتیجه تراکنش برای شما به نمایش در می آید؛ و همچنین میتوانید با مراجعه به بخش مدیریت رزروهای من از وضعیت رزرو پس از پرداخت نیز مطلع گردید.

شایان ذکر است گرداگرد تحت شرایطی مبلغ پرداخت شده را مسترد می نماید.


موارد مرتبط

$(document).ready(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); $(window).resize(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); }) function help_search(THIS){ THIS.closest('#SerTerm').find('fa fa-search').removeClass().addClass('fa fa-spinner fa-spin'); $('.reshplplst').show(); var filter, result, li; filter = $('#HlpSrBx input').val(); result = $('.reshplplst'); li = result.find('li a'); if(filter.length>2){ $('.reshplplst').find('a:not(:contains(' + filter + '))').parent().css('display','none'); $('.reshplplst').find('a:contains(' + filter + ')').parent().css('display','block'); if(!$('.reshplplst li:visible').length){ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').append('
  • موردی یافت نشد!
  • '); }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); } if(!filter){ $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); } }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').find('li:not(#NotRes)').css('display','none'); $('.reshplplst').append('
  • حداقل سه حرف بنویسید!
  • '); } } $(document).on('keyup keydown keypress', '#HlpSrBx input', function() { help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) $(document).on('click', '#search-hlp', function(e) { e.preventDefault(); help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) //$(document).on('click:not(#search-hlp)', 'body', function() { // $('.reshplplst').hide(); // $('.reshplplst li').hide(); //}) $(document).on('focus', '#HlpSrBx input', function(e) { e.preventDefault(); $('.reshplplst').addClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#fff','color': '#666'}); $('.reshplplst li a').css('color','#7F7F7F!important'); }) $(document).on('blur', '#HlpSrBx input', function() { $('.reshplplst').removeClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#137c63','color': '#fff'}); }); $('body').on('click', function() { $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); }); $('title').empty().append('راهنما گرداگرد - '+$.trim($('.HelpDes h3').text())); $.fn.ignore = function(sel){ return this.clone().find(sel||'>*').remove().end(); }; var description = $('.HelpDes').ignore('h3').text().substr(0, 115); $('meta[name=description]').attr('content', $.trim(description)); })