چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چه مدت زمان نیاز است تا درخواست تقاضای اقامت (رزرو) توسط میزبان تایید یا رد گردد؟

پس از رزرو اقامتگاه توسط مسافر میزبان باید وضعیت آن رزرو را ظرف ۳ ساعت از زمان رزرو آن اقامتگاه از لحاظ تائید یا رد مشخص نماید. در رزروهای پس از ساعت ۲۰، میزبان تا ساعت ۱۰ صبح فردا فرصت تایید یا رد رزرو موردنظر را دارد.

برای پرداخت مبلغ پیش پرداخت پس از تایید رزرو توسط میزبان، مسافر تنها ۱ ساعت فرصت دارد تا با واریز وجه رزرو خود را نهایی کند.