چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چه روش های پرداختی وجود دارد؟

درحال حاضر تنها یک روش پرداختی آن هم با بکارگیری از درگاه های پرداخت الکترونیکی بانک های کشور می باشد که برای پرداخت مبلغ پیش پرداخت مهیا شده است.