چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

در صورت عزیمت به محل و عدم توافق با میزبان چه باید انجام داد؟

در برخی مواقع به ندرت شرایط مذکور پیش می آید لذا عدم توافق به منزله عدم اقامت در اقامتگاه می باشد، مسافر در اینصورت می تواند از طریق پشتیبان گرداکرد اقدام به درخواست مسترد نمودن وجه پرداختی (پیش پرداخت) را نماید؛ و در صورت تمایل از طریق گرداگرد اقدام به رزرو جدید برای اقامتگاه نماید.