چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

تفاوت بین نوع واحدها چیست؟

واحدهای موجود در گرداگرد به انواع زیر طبقه بندی شده اند:

آپارتمان: فضای اقامتی متعلق به شما که شاید در یک آپارتمان یا در یک مجتمع مسکونی بیش از یک طبقه باشد.

خانه ویلایی: فضای اقامتی متعلق به شما که یک خانه ویلایی یا خانه شهری مستقل است.

موارد دیگر: در صورتی که نوع فضای اقامتی متعلق به شما آپارتمان و یا خانه ویلایی نیست، از موارد مذکور در این لیست یا با انتخاب آخرین گزینه مورد موردنظر خود را بطور خیلی کوتاه درج نمایید.