چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

اگر درخواست تقاضای اقامت (رزرو) منقضی شده باشد چه اتفاقی می افتد؟

پس از انقضای رزرو اقامتگاه قبل از تایید میزبان یا قبل از پرداخت وجه پیش پرداخت رزرو جاری بطور خودکار لغو میگردد و این امکان که مجدد اقامتگاه مذکور را رزرو نمایید وجود دارد.