چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

آیا میزبانها می توانند از مسافر درخواست امضا تفاهم نامه نمایند؟

مسافر با پرداخت وجه مورد نظر تنها تقاضای اقامت خود را ارسال نمود و اقامت در اقامتگاه موردنظر حتما بایستی به واسطه یک تفاهم نامه انجام پذیرد، که محتوای آن تفاهم نامه در بخش قوانین و مقررات هر اقامتگاه درج شده است.