چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

آیا رزرو ای که از سمت میزبان رد شده است را پرداخت نمایم؟

تنها در صورت تائید رزرو از سوی میزبان امکان پرداخت مبلغ پیش پرداخت رزرو وجود دارد، لذا با رد رزرو توسط میزبان دیگر نه نیاز به پرداخت پیش پرداخت است و نه این امکان وجود دارد.