چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

آیا باید وجه ای را به میزبان پرداخت نمود؟

پس از اینکه وجه پیش پرداخت را بصورت آنلاین پرداخت نمودید باقیمانده وجه را در زمان تحویل اقامتگاه طی تنظیم یک قرارداد اجاره به میزبان بپردازید، البته در صورت توافق جدید با میزبان جهت پرداخت هرگونه مبلغ بیشتر از مقدار باقیمانده مجاز می باشید در غیر این صورت میزبان نباید مبلغ مازاد بر مقدار باقیمانده اعلام شده توسط گرداگرد را مطالبه نماید.