تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۵۲ 
اجاره اتاق بومگردی شاه نشین
۸ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۵۲۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۶۳ 
اجاره خانه سنتی در برغان
۶ نفر
سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۹۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۴۷ 
اجاره بومگردی در روستای برغان
۴ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۶۰,۰۰۰ تومان