تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۱۰۳ 
اجاره اقامتگاه سنتی در عقدا یزد
۴ نفر
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۷۱ 
اجاره بومگردی در عقدا
۴ نفر ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۶۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۸۳ 
اجاره اتاق سنتی در عقدا یزد
۳ نفر ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۲۵,۰۰۰ تومان
بومگردی
۹۰ 
اقامتگاه بومگردی زیبا در عقدا یزد
۳ نفر ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۷۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۶۶ 
اجاره بومگردی در عقدا
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۸۲ 
اجاره اقامتگاه سنتی در یزد
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۹۰ 
اجاره خانه سنتی ارزان در یزد
۴ نفر
سرمایشی گرمایشی
شبی ۸۵,۰۰۰ تومان
بومگردی
۶۰ 
اجاره خانه سنتی زیبا در یزد
۸ نفر
سرمایشی گرمایشی
شبی ۸۵,۰۰۰ تومان
بومگردی
۱۱۱ 
اجاره بومگردی زیبا در یزد
۴ نفر
سرمایشی گرمایشی
شبی ۸۵,۰۰۰ تومان
بومگردی
۸۰ 
اجاره بومگردی در یزد
۳ نفر ۳ تخته
سرمایشی گرمایشی
شبی ۸۵,۰۰۰ تومان
بومگردی
۸۷ 
اجاره بومگردی ارزان در یزد
۳ نفر ۳ تخته
سرمایشی گرمایشی
شبی ۹۵,۰۰۰ تومان