تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۸۰ 
اجاره آپارتمان در شهرک سام و قشم
۸ نفر ۲ خوابه ۵ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۸۳ 
اجاره آپارتمان اقامتی زیبا در قشم
۸ نفر ۲ خوابه ۵ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۸۶ 
اجاره آپارتمان در شهرک سام و زال
۸ نفر ۲ خوابه ۵ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان