تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۴۳ 
اجاره ویلا کوچک در بابلسر
۴ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۶۲,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۱۳۳ 
اجاره ویلا دربستی در بابلسر
۶ نفر ۲ خوابه ۳ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۱۱۶ 
اجاره ویلا حیاط دار نزدیک دریا
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۱۴۲ 
اجاره ویلا رو به دریا
۶ نفر ۲ خوابه ۶ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۱۴۶ 
اجاره متل با حیاط مستقل نزدیک دریا
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۱۲۰ 
اجاره ویلای مستقل در بابلسر
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۱۲۵ 
اجاره متل مستقل در بابلسر
۴ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۶۲ 
اجاره ویلای سه خواب بابلسر دریاکنار
۸ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۷۳ 
اجاره ویلای زیبا در دریاکنار بابلسر
۸ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۸۶ 
اجاره ویلا لوکس در دریاکنار بابلسر
۸ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۴۲۵ 
اجاره متل با حیاط مستقل در بابلسر
۸ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۱۱ 
اجاره ویلا ساحلی در بابلسر
۷ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۶۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۱۴ 
اجاره ویلا در مجتمع ساحلی بابلسر
۷ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان