تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۹۵ 
اجاره بومگردی زیبا در سمنان
۴ نفر
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۶۴,۰۰۰ تومان
بومگردی
۹۰ 
اجاره بومگردی زیبا در مهدی شهر
۱۱ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۷۲۶,۰۰۰ تومان
بومگردی
۹۵ 
اجاره اتاق سنتی زیبا در سمنان
۳ نفر
ملزومات سرمایشی گرمایشی
شبی ۱۹۸,۰۰۰ تومان
بومگردی
۸۱ 
اجاره سرای سنتی در سمنان
۱۱ نفر
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۷۲۶,۰۰۰ تومان
بومگردی
۶۴ 
اجاره بومگردی در مهدی شهر
۵ نفر
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۷۹ 
اجاره بومگردی در مهدی شهر
۴ نفر
ملزومات سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۶۶,۴۰۰ تومان
بومگردی
۸۲ 
اجاره اتاق سنتی در سمنان
۵ نفر ۱ خوابه
ملزومات سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۵۵ 
اجاره بومگردی در سمنان
۷ نفر
ملزومات سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۶۶,۲۰۰ تومان