چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه متوجه شوم یک واحد رزرو نشده است؟

اگر از طریق فرم مخصوص رزرو در صفحه هر واحد اقامتی اقدام به رزرو واحد اقامتی نمایید با کلیک روی آیکون
تاریخ های مجاز برای رزرو را مشاهده می نماید، اگر تاریخ های مدنظر به این شکل
۲۸
نبود، شما می توانید آن تاریخ را برای اقامت انتخاب کنید، در غیراینصورت سبز بودن تاریخ موردنظر به منزله رزرو بودن این واحد اقامتی برای آن تاریخ مشخص شده با رنگ سبز است.


موارد مرتبط