چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه قوانین و مقررات (محتوای قرارداد یا فرم پذیرش) واحد را با مهمان به اشتراک بزارم؟

میزبان در توافق نامه یا همان قرارداد اجاره، مفادی را در نظر گرفته باشد می تواند در زمان درج واحد اقامتی یا پس از درج با ویرایش واحد اقامتی، قوانین و مقررات واحد را در قسمت " قوانین و مقررات واحد " جهت مطالعه و آگاهی میزبان درج نماید.


موارد مرتبط