چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه تعرفه اقامت را تعیین نمایم؟

تعیین تعرفه اقامت برای هر واحد کاملا به خود شما بستگی دارد، شما می توانید تعرفه های اقامت واحد های اقامتی با شرایط مختلف را در منطقه واحد خود را مشاهده نمایید و نسبت بدان تصمیم لازم را بگیرید.

واضع است که هدف از درج محل اقامتی شما در گرداگرد دریافت تقاضای اقامت می باشد لذا پیش بینی تخفیف بغیر از تعرفه واقعی اقامت احتمال ارسال تقاضا اقامت برای واحد اقامتی شما را بیشتر می کند. بنابراین هرچه تخفیف بیشتر و واقعی تر باشد ملموس تر توسط متقاضی بوده و درخواست های بیشتری برای اقامت از سوی آنها به سمت شما ارسال خواهد شد. جدآ از درج تعرفه غیر واقعی و غیر عرف محل خوداری فرمائید، حتی المکان تعرفه اصلی را بهمراه تعرفه تخفیف خورده کمتر از عرف محل درج نمایید.


موارد مرتبط