چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

نمی توانم با میزبان ارتباط برقرار نمایم؟

در صورت بکارگیری روش های برقراری ارتباط با میزبان و عدم موفقیت در این امر مسافر می تواند این موضوع را با پشتبان گرداگرد در میان بگذارد تا در صورت وجود راه های ارتباطی دیگر برقراری ارتباط میسر گردد.


موارد مرتبط