چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

اگر چیزی را در محل جا گذاشته باشم چه باید بکنم؟

در صورت فراموش نمودن و جا گذاشتن وسائل خود در زمان ترک واحد اقامتی شما می توانید با برقراری ارتباط با میزبان درخواست ارسال آن به محل موردنظر خود نمایید.

در صورت هزینه داشتن حمل و نقل و انتقال وسیله این مورد را با میزبان توافق نمایید.


موارد مرتبط