چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

اگر مسافر در زمان اقامت هرگونه خسارتی به واحد وارد نماید چه باید کرد؟

در صورت ایراد خسارت به اموال موجود در واحد اقامتی مسافر بایستی طبق توافق نامه یا عرف محل اقدام به تادیه خسارت وارده نماید، یا با هماهنگی میزبان وضع موجود را با هزینه خود به حالت اولیه برگرداند.


موارد مرتبط