چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

اگر درخواست تقاضای اقامت (رزرو) منقضی شده باشد چه اتفاقی می افتد؟

پس از انقضای رزرو واحد اقامتی قبل از تایید میزبان یا قبل از پرداخت وجه پیش پرداخت رزرو جاری بطور خودکار لغو میگردد و این امکان که مجدد واحد مذکور را رزرو نمایید وجود دارد.


موارد مرتبط