چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

آیا می توان پس از پایان زمان اقامت، اقامت خود را تمدید کنم؟

قاعدتا پس از اینکه زمان اقامت به اتمام رسید واحد اقامتی را باید به میزبان تحویل دهید، اگر تمایل به اقامت بیشتر از زمان قبلی داشته باشید می توانید این موضوع را طی یک توافق نامه جدید با میزبان به نتیجه برسانید و اقامت بیشتری در آن واحد اقامتی داشته باشید.


موارد مرتبط