چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

آیا من می توانم از سمت یک دوست یا عضو خانواده رزرو نمایم؟

هر فردی می تواند واحد اقامتی های موجود در گرداگرد را رزرو نماید و در زمان تحویل واحد اقامتی تنها باید صورتحساب را در دست داشته یا با مراجعه به میزبان و دادن یکسری اطلاعات و بررسی آن توسط میزبان بعد از انعقاد قرارداد اجاره واحد اقامتی را تحویل وی دهد.


موارد مرتبط