تنگه چاهکوه ، جزیره قشم

تنگه شگفت انگیز “چاهکوه” در روستای چاهوی شرقی جزیره قشم،با حفره ها و دالان ها و اشکال اعجاب آور در دیواره های خود بیننده را مبهوت می کند.

 


نگارخانه تنگه چاهکوه

تنگه چاهکوه ، جزیره قشمتنگه چاهکوه ، جزیره قشمتنگه چاهکوه ، جزیره قشمتنگه چاهکوه ، جزیره قشمتنگه چاهکوه ، جزیره قشمتنگه چاهکوه ، جزیره قشمتنگه چاهکوه ، جزیره قشمتنگه چاهکوه ، جزیره قشمتنگه چاهکوه ، جزیره قشمتنگه چاهکوه ، جزیره قشم